Personal - Professoren

Liste der Professoren

Name Arbeitsgebiet(e) Raum Tel. E-Mail

Leitung: Sportsoziologie
SportsoziologieS1|18 112-24114

Leitung: Sportpädagogik, Sportgeschichte
Sportpädagogik, SportgeschichteS1|18 223-24115

Leitung: Sportpsychologie, Forschungsmethoden, Sportmanagement
Sportpsychologie, Sportmanagement, ForschungsmethodenS1|17 115-24119

Leitung: Sportbiomechanik
SportbiomechanikS1|17 111-24118

Leitung: Bewegungs- & Trainingswissenschaft, Sportinformatik, Sportmedizin
Sportinformatik, Sportmedizin, Bewegungswissenschaft, TrainingswissenschaftS1|17 112-24113

weitere Professoren und Habilitierte

Name Arbeitsgebiet(e) Raum Tel. E-Mail

Emeriti

Name Arbeitsgebiet(e) Raum Tel. E-Mail
Sportmedizin
Von Bundesarchiv, B 145 Bild-F084876-0009 / Schaack, Lothar / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21134374
Sportpsychologie, Forschungsmethoden
Fachgebiet: Sportmedizin
Honorar-Prof. Dr. Kurt-Alexander RielSportmedizin